Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

Integreeritud teenuste strateegiline eesmärk

Dementsusega inimeste hooldus  on täna Eestis ebarahuldavalt korraldatud. Tulemuseks on olukord, kus pakutavad teenused ei vasta sageli dementsusega inimeste tegelikele vajadustele, mis viitab sellele, et hooldusteenuste kvaliteet ja väljundid vajavad parandamist. Kompetentsikeskuse eesmärgiks on toetada ja arendada integreeritud pikaajalist hooldust. Hooldusteenuste integreerimise all on siinkohal mõeldud järgmist:

  • dementsusega inimeste hooldus on paremini korraldatud ja sellega tegelevad vastava valdkonna spetsialistid;
  • dementsusega inimeste tervise- ja sotsiaalhoolduse vajadused on põhjalikult kaardistatud;
  • pikaajalist hooldust pakkuvasse meeskonda kuuluvad spetsialistid erinevatest eluvaldkondadest (nt. ennetustöö, tervishoid, sotsiaalhooldus jms) ning pakutakse erinevat tüüpi tugiteenuseid (sh. uued tehnoloogiad);
  • teenusepakkujad koguvad tagasisidet dementsusega inimestelt ja lähedastelt, üritades kaasata neid otsuste tegemisse ja kohandada teenuseid võimalikult suures ulatuses lähtuvalt konkreetsete inimeste reaalsetest vajadustest ja eelistustest (indiviidikeskne hooldus);
  • teenust pakutakse järjepidevalt, ilma vahepealsete lünkadeta.

Oleme seisukohal, et integreeritud hooldusteenustel on suur potentsiaal hoolekandeteenuste reaalseks parandamiseks ja kulude kokkuhoiuks. Kõige olulisem on aga see, et soovime tagada mugava hoolduse ning meelerahu nii teenuse kasutajatele kui ka nende lähedastele.  Soovime, et hooldusteenused oleksid hästi korraldatud, kaasates tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna spetsialiste, kes on vajadusel dementsusega inimeste jaoks olemas, et toetada neid iseseisva elu jätkamisel ka haigestudes. Meie lõppeesmärgiks on toetada poliitikakujundajaid, et välja töötatavad meetmed ja teenused toetaksid paremini dementsusega inimeste vajadusi ja iseseisvat hakkamasaamist võimalikult pikas perspektiivis. Sellest tulenevalt on meie eesmärk parandada olemasolevate teenuste kvaliteeti, et viia need paremini vastavusse dementsusega inimeste vajadustega.

Seades esikohale dementsusega inimeste soovid ja vajadused, integreerime kahe eraldiseisva valdkonna sotsiaalhoolekande ja tervishoiu teenused tervikuks, et  töötada välja ohutud ja tõhusad lahendused.

Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonnaülene strateegiline eesmärk:

  1. Integreeritud aktiivravi, hooldus ja õendusteenuse arendamine, et paraneks dementsusega inimeste hooldusteenuse korraldus ja kvaliteet.