Uurimistööd

Siit leiate lingid mitmetele uurimustöödele, milles on käsitletud dementsusega seotud küsimusi. Ülevaade on valminud koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga.

Varik, Merle (2022) Empowering informal caregivers of people with dementia through support groups: a participatory action research study. Doktoritöö. School of Governance, Law and Society, Tallinn University. Tallinna Ülikool.

Popova, Viktoria (2022) Alzheimeri tõvega seonduvad unehäired ja une parandamise võimalused kodus. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Tamm, Kaili (2022) Füüsilise aktiivsuse olulisus Alzheimeri tõve ennetamisel. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Teor, Laine (2022) Dementsuse sündroomiga patsiente toetav füüsiline keskkond. Lõputöö. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.

Lüll, Mai (2022) Palliatiivravi koduõe teenuse osana, koduõe võimalused palliatiivravi patsientide abistamisel. Lõputöö. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.

Hõbesaar, Liisa (2022) Õendusabi Alzheimeri tõvega patsientidele statsionaarses ravis. Lõputöö. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.

Mitt, Erika (2022) Dementsussündroomiga inimeste sotsiaalteenuste vajadus Tori vallas. Lõputöö. Tartu Ülikool, Pärnu kolledž, sotsiaaltöö korralduse osakond.

Enn, Grete (2021) Eakate lähedaste hoolduskoormuse vähendamise võimalustest Eestis. Lõputöö. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.

Kuusk, Katrin (2021) Dementsuse diagnoosiga inimeste heaolu toetamise võimalused läbi dementsussõbralike teenuste. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, infoühiskond ja sotsiaalne heaolu, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala.

Kramp, Anete (2021) Dementsusega eakate võimalused kodus elamiseks Võru valla näitel. Lõputöö. Tartu Ülikool, Pärnu kolledž, sotsiaaltöö korralduse osakond.

Lepik, Merli (2021) Hooldajate töömotivatsioon töös dementsusega klientidega Viiratsi Hoolekandekeskuse näitel. Lõputöö. Tartu Ülikool, Pärnu kolledž, sotsiaaltöö korralduse osakond.

Kuuse, Kadri (2021) Narratiivi loome oskused Alzheimeri tõvest tingitud dementsusega patsientidel. Magistritöö. Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut, eripedagoogika ja logopeedia õppekava.

Kagiwada, Masato (2021) Towards dementia-friendly society: design and interactive technologies for collaborative caregiving and personalised non-pharmacological therapy [Võrguteavik] : master thesis = Dementsussõbraliku ühiskonna poole: disain ja interaktiivne tehnoloogia dementsuse koostöiseks hoolduseks ja personaalseks mittefarmakoloogiliseks teraapiaks. Magistritöö. Tallinn University of Technology, Department of Mechanical and Industrial Engineering, Estonian Academy of Arts, Faculty of Design.

Kuusk, Katrin (2021) Dementsuse diagnoosiga inimeste heaolu toetamise võimalused läbi dementsussõbralike teenuste. Lõputöö, Tartu Ülikool, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala.

Kiisk, Katy Gerda (2021) Dementsussõbraliku haigla füüsiline keskkond. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Jänes, Kärt (2021) Eestkoste seadmise praktika kooskõla perekonnaseaduse ja rahvusvahelise õigusega. Magistritöö, Tartu Ülikool, õigusteaduskond.

Õun, Anu (2020) Dementsusega inimese omastehooldaja toimetulekuraskused Eestis. Magistritöö, Tartu Ülikool.

Kask, Kristiina (2020) Kunstiteraapilise grupitöö sobivus ja mõju vanemaealise lähedase hooldaja hoolduskoormuse ja üldise stressi taseme vähendamisel. Magistritöö. Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, psühholoogia ja käitumisteadused, kunstiteraapiad.

Korn, Emilia ja Kuznetsova, Valeria (2020) Muusika kasutamine dementsusega patsientide hooldamisel. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Kutsar, Sigrid (2020) Tervishoiu- ja hoolekandetöötajatele suunatud dementsuse teemalised sekkumised ja koolitused. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Lõtškovskaja, Julie (2020) Patsiendikesksus dementsusega inimeste õendusabis. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Piir, Piret (2020) Dementsusega patsientide lähedaste toetamise võimalused õendusabi kaudu. Lõputöö, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.

Raba, Maria (2020) Infotehnoloogilised abivahendid dementsusega inimese toetamiseks kodus. Lõputöö. Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õenduse õppekava.

Käosaar, Anneli (2019) Multisensoorse keskkonna loomine dementsussündroomiga patsientidele Benita Kodu AS näitel. Lõputöö, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.

Käsper, Kaari (2019) Kognitsiooni stimuleerivad tegevused kodus elavale kerge ja mõõduka dementsusega inimesele ning mõju tema iseseisvusele ja sotsiaalsusele. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Laja, Raile (2019) Alzheimeri tõvega lähedase hooldamise mõju omastehooldaja heaolule. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Tilga, Kertu (2019) Dementsusega kaasnev agitatsioon ning mittefarmakoloogilised võtted agitatsiooni vähendamiseks. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Merila, Katrin (2019) Dementsusega seotud kogemused dementsusega inimeste, nende lähedaste ja spetsialistide vaatenurgast. Magistritöö, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut.

Must, Marianne (2019) Gerotehnoloogiliste abivahendite kasutamine dementse eaka toimetuleku toetamiseks koduses keskkonnas. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Staak, Helen (2019) GPS seadmete kasutamine dementsussündroomiga inimeste uitamisega toimetulemiseks: hoiakud formaalses ja mitteformaalses hoolduses Eestis. Magistritöö. Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Tervisetehnoloogiate instituut.

Gorelova, Katerina (2018) Õendusabi Alzheimeri tõvega patsiendile elukvaliteedi parandamiseks. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õenduse õppekava.

Epro, Janely (2017) Koerte kaasamine dementsussündroomiga eakate raviprotsessi. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Kütt, Maarja-Liis (2017) Võimalused Alzheimeri tõve skriiningu ja diagnostika parandamiseks Eestis: perearstide arusaamad. Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Tervisetehnoloogiate instituut.

Mõtus, Hanna-Liisa (2017) Dementsusega inimesi ja nende lähedasi toetav keskkond. Magistritöö, EKA, arhitektuur.

Niklus, Joanna (2017)Current State-of-the-Art Bioinformatics Methods in Alzheimer’s Disease Studies. Bakalaureusetöö, Tartu Ülikool, informaatika eriala.

Kail, Eva Kristel (2016) Pärilikku briti dementsust põhjustava pABri peptiidi amüloidsed omadused. Bakalaureusetöö, Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Genoomika ja proteoomika õppetool.

Kangur, Villu (2016) Füsioteraapia dementsussündroomi korral. Magistritöö, TÜ sporditeadused.

Kirsi, Ilona (2016) Reaalsusele orienteeritud teraapia ja selle tehnikate kasutamise mõju dementsussündroomiga inimeste toimetulekule. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Kiudma, Mariann ja Pilv, Mirjam (2016) Reministsentsteraapia, selle tehnikad ja mõju dementsussündroomiga eaka toimetuleku parendamisel. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Kolk, Liisa ja Vels, Liisa (2016) Alzheimeri tõvest tingitud dementsusega patsientide pragmaatiliste oskuste kirjeldamine. Magistritöö, TÜ sotsiaalteaduskond.

Kukk, Helen (2016) Enesekordused mõõdukas staadiumis Alzheimeri tõvega isiku suulises vestluses. Magistritöö, Tartu Ülikool, eripedagoogika ja logopeedia õppekava.

Lattik, Malle (2016) Eaka dementse patsiendi valu hindamine, võimalikud valu alaravi tagajärjed ja õendustegevused. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Johanson, Liisa (2015) Patsiendikeskne õendusabi dementsusega patsiendile. Lõputöö, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, õenduse õppetool.

Karabelnik, Kaisa (2015) Mitteformaalsete hooldajate narratiivid dementsusega eaka pereliikme hooldamise kogemusest tütarde ja abikaasade vaatenurk. Magistritöö, TÜ sotsiaalteaduskond.

Tammeri, Kerttu (2015) Hoolekande ja tervishoiu sektori spetsialistide arusaamad tööst dementsusega inimestega. Magistritöö, TÜ sotsiaalteaduskond.

Pivovarova, Larissa ja Tamlop, Jelena (2014) Õendusabi dementsusega patsiendi valu leevendamisel. Lõputöö, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, õenduse õppetool.

Tootsi, Elis (2013) Kõne esmane hindamine Alzheimeri tõvest tingitud dementsuse korral. Magistritöö, TÜ sotsiaalteaduskond.

Bobrovski, Tiiu (2013) Dementse eaka toitumisega seotud terviseriskid, nende tekkepõhjused ja õendustegevused toitumisega seotud probleemide ennetamisel ja lahendamisel. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Kark, Kadri (2013) Piiratud teovõimega täisealise isiku huvide kaitse eestkoste seadmisel Eesti kohtupraktikas. Magistritöö. TÜ Õigusteaduskond Tallinnas, eraõiguse instituut.

Themas, Silva ja Vislapu, Oksana (2013) Dementsete eakate mitteametlike hooldajate toimetulekut mõjutavad tegurid koduses hoolduses. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Tamme, Evelin (2013) Käeliste oskuste hindamine Alzheimeri tõvega ja Parkinsoni tõvest tingitud dementsusega patsientidel. Magistritöö, TÜ sotsiaalteaduskond, psühholoogia.

Tintso, Katrin (2012) Validatsiooniteraapia dementsussündroomiga inimestega suhtlemise hõlbustamisel. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Toivari, Teija (2012) Dementsusega inimeste omashooldajate kogemused hooldajaks olemisest ja professionaalse abi saamisest: parim praktika, probleemid ja ettepanekud tulevikuks. Magistritöö, TÜ arstiteaduskond õendusteadus.

Šmõreitšik, Veera (2012) Tegevusterapeudi roll Alzheimeri tüüpi dementsusega eaka toimetuleku toetamisel igapäevategevustes. Diplomitöö, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool,

Auser, Katrin (2010) Dementsusega eakate patsientide agressiivse käitumise negatiivne mõju õdede ja hooldustöötajate tervisele õendusabi osutamisel hooldekodus. Diplomitöö, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, õdenduse õppetool.

Tihhomirova, Olesja (2010) Dementsusega patsiendi elukvaliteedi tagamine hooldusasutuses läbi õendusabi. Diplomitöö, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, õenduse õppetool.

Ostukorv0
Ostukorvis ei ole tooteid!
Jätka ostlemist
0