Teadus- ja arendustööd Eestis

Dementsuse Kompetentsikeskuse teadus- ja arendustöö strateegilised eesmärgid

Olulised märksõnad: õppekavade analüüs; koostöö koordineerimine haridus-. teadus- ja arendusasutustega; sisendi andmine õppekavadesse

Kompetentsikeskus koordineerib koostööd haridus-. teadus- ja arendusasutustega, korraldab valdkonna kaardistuse, tagasisidestamise ning planeerib koos osapooltega teemavaldkonna tegevusi.

Strateegilisteks eesmärkideks on:

    1. Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande tasemeõppe õppekavade arendamine
    2. Teadus- ja õppetööga seonduva informatsiooni (publikatsioonid, raportid, lõputööd jne) koondamine ning kättesaadavuse tagamine