Dementsuse Kompetentsikeskus

Visioon ja missioon

Dementsuse Kompetentsikeskuse visiooniks on tagada dementsussündroomiga inimestele ja nende lähedastele inimväärne elu Eestis.
Dementsuse Kompetentsikeskuse missioon on parandada dementsusega inimeste ja nende lähedaste toimetulekut ja elukvaliteeti, viies ellu tegevusi, mis tõstavad inimeste teadlikkust dementsusest ja abi saamise võimalustest ning parandavad tervishoiu- ja hoolekandeteenuste kvaliteeti ja teenuste kättesaadavust.

Väärtused

Dementsuse Kompetentsikeskus seab oma igapäevase tegevuse ja koostöö sihiks aidata kaasa neljale lihtsale ja igale inimesele olulisele eesmärgile: püüda dementsust ennetada ja varakult diagnoosida ning võimalikult hästi dementsusega elada ja väärikalt surra.
DKK strateegilises plaanis on silmas peetud ka organisatsiooni Alzheimer Europe strateegilises plaanis 2021-2025 väljendatud aluspõhimõtteid, mille kohaselt igal dementsusega inimesel on õigus:

  • õigeaegsele diagnoosile;
  • kvaliteetsele diagnostilisele toele;
  • isikukesksele, koordineeritud ja kvaliteetsele hooldusele kogu elu jooksul;
  • võrdsele juurdepääsule ravile ja terapeutilistele sekkumistele;
  • olla austatud üksikisikuna oma kogukonnas.

Strateegiline plaan 2023 – 2027

DKK strateegilised eesmärgid

DKK strateegiline plaan panustab Eesti lähiaastate hoolekandepoliitika kujundamise peamistesse eesmärkidesse: hoolduskoormuse ennetamine, vähendamine ja mitteformaalsete hooldajate tööturul osalemise toetamine ja sotsiaal- ja tervisevaldkonna poliitika integreerimine, et luua ühtne pikaajalise hoolduse süsteem. DKK strateegilises plaanis on fookus suunatud ka Hoolekandeprogramm 2019-2022 välja toodud probleemidele- kohalike omavalitsuste erinevused hoolekandelise abi tagamisel on suured ning paljud omavalitsused ei suuda pakkuda minimaalset nõutud hulka teenuseid. Sotsiaalteenuste vajadust ja tulemuslikkust ei hinnata terviklikult, mistõttu ei saa inimesed alati õigeaegset ja vajalikku abi, ühtlustamist vajab kvaliteetse teenuse mõiste sisustamine, samuti vajab tugevdamist sotsiaalteenuste järelevalve korraldus.

Tutvu Dementsuse Kompetentsikeskuse strateegilise plaaniga: Strateegiline plaan aastateks 2023-2027 

Meeskond ja kontaktid

Info- ja usaldusliin

644 6440
Pakume nõustamist ja abi teenusepakkujale dementsusega inimestele osutavate teenuste kvaliteedi tõstmiseks.
Info- ja usaldusliin

644 6440
Meie meeskond aitab kaasa dementsususe alase teadlikkuse ning teenuste kvaliteedi arendamisele kogu Eestis.
Info- ja usaldusliin

644 6440
Oleme info ja nõustamisega toeks dementsusega inimestele ja nende lähedastele.