Maailma Terviseorganisatsiooni abiga hinnati Eesti dementsuse valdkonna võimekust

Eelmisel nädalal avaldas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) andmed dementsuse valdkonna võimekuse kohta Eestis. Tegemist on riigipoolse enesehindamisega, mis tähendab, et Eesti on täitnud WHO koostatud laiapõhjalise küsimustiku.

WHO poolt loodud ülemaailmse dementsuse andmeseire platvorm annab riigiti ülevaate dementsusealasest hetkeolukorrast ja võimekusest. Hinnatakse kolme olulist valdkonda: poliitikakujundust, teenuste osutamist ning infosüsteeme ja teadus-arendusalast võimekust. Valdkondade sees hinnatakse omakorda alateemasid (7) ning indikaatoreid (35).

Esmase riikliku dementsuse valdkonna profiili koostamine on aluseks poliitikakujundusele ja meetmete väljatöötamisele antud valdkonnas. Tulemuse põhjal saab riik hinnata, mis on hästi ja mida on vaja edasi arendada, samuti annab profiil võimaluse paigutada ennast võrdlusritta teiste riikidega.

Eesti profiili põhjal on näha, et arenguruumi on kõigis seitsmes tegevusvaldkonnas. Eestis on hakatud arendama dementsusealast poliitikakujundust, teadlikkuse ja dementsussõbralikkuse teemat, esimesed sammud on tehtud teenuste ja toe pakkumisega dementsusega inimestele ja nende lähedastele. Arendamisel on samuti dementsuse ennetuse, diagnoosimise ja raviga seotud tegevusvaldkonnad. Väga vähe on tegeletud dementsusealase statistika kogumisega ning teaduslike valdkonna uuringutega.

Maailma Terviseorganisatsiooni kodulehel on 47 riigi dementsuse valdkonna profiilid.

Sotsiaalministeerium on alustanud dementsuse valdkonna aluspõhimõtete loomist, kuhu koondatakse praegused ja tulevikus planeeritavad tegevused, kaardistatakse meetmed, analüüsitakse kitsaskohad ja seatakse valdkonna strateegilised eesmärgid. Loodav dokument on aluseks pikaajaliste eesmärkide seadmisel.