Novembri lõpus toimus Viljandi Pärimusmuusika Aidas infoseminar, kõik ettekanded on nüüd järelevaadatavad!

Dementsuse Kompetentsikeskus korraldas 30. novembril koos Sotsiaalkindlustusametiga infoseminari, mis toimus sel korral Viljandi Pärimusmuusika Aidas. Infoseminarile olid kutsutud kõikide kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande juhid ja koduteenuste spetsialistid. Seminari teemadeks olid suure hooldusvajadusega inimestele võimaldatavate teenuste hetkeolukord ja tulevikuvõimalused, kodu- ja toetavate teenuste arendamisega seotud võimalused ja kitsaskohad ning head näited võrgustikutööst ja uuenduslikest teenustest.

Dementsuse Kompetentsikeskuse juht Pipi-Liis Siemann tegi seminaril sissejuhatava ettekande, milles kokkuvõtvalt sõnastas ka kohaolijate ühise eesmärgi: “Üldiselt soovivad kõik inimesed elada võimalikult kaua oma kodus ka siis, kui nad vajavad vähem või rohkem kõrvalabi ja toetust”.

Pipi-Liis Siemann tõi välja, et katmata sotsiaalteenuste vajadus on Eestis hinnanguliselt 50 000 inimesele, sealhulgas vajaksid  20 000 inimest koduteenust, mida neil praegu pole võimalik saada. Hoolekandestatistika näitab, et kui ööpäevaringset üldhooldusteenust saavate inimeste arv on pidevalt kasvanud, siis koduteenuse saajate arv on püsinud aastaid samas suurusjärgus.

Dementsuse Kompetentsikeskuse poole pöördutud muresid analüüsides selgub, et inimesed ei ole sageli teadlikud kohalike omavalitsuste poolt pakutavatest teenustest. Seepärast soovime tugevdada ühist, toetavat ja parimaid lahendusi jagavat võrgustikku koos kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusametiga, et pakkuda dementsusega inimestele ja nende lähedastele veel paremat abi ja tuge.

Ketri Kupper Sotsiaalministeeriumist andis seminaril väga hea ülevaate hoolekandereformi plaanitud tegevustest ja riigi toest hooldekodu eest tasumisel, Sotsiaalkindlustusameti spetsialistid Evelyn Kaasik tegi ülevaate probleemkohtadest kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekandelise abi kordades ja regulatsioonides ning Mariliis Raidma avas koduteenuse teenusedisaini protsessi, mille tulemusena loodava mudeli rakendamiseni ühiselt järgmisel aastal asutakse.

Võru maakonna võrgustikukogemusest andsid ülevaate Triinu ja Merilyn Viin, väga inspireeriv oli Tartu särasilmsete noorte linnaheaolumeistrite Tarvi Kivipõllu ja Anni Auliku ülevaade nende uuenduslikust ja väga vajalikust tööst.

Infoseminari salvestati kohapeal ning kõiki ettekandeid saab järele vaadata SIIN

Täname kõiki seminaril osalenuid!